logo

Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. podpisała umowę na przebudowę platformy wiertniczej na eksploatacyjną. W skład konsorcjum wykonawców przebudowy wchodzą spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. tj. Energomontaż – Północ Gdynia i Stocznia Remontowa NAUTA, a także stocznia z polskim kapitałem Crist.

Działalność wydobywcza

Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. podpisała umowę na przebudowę platformy wiertniczej na eksploatacyjną. W skład konsorcjum wykonawców przebudowy wchodzą spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. tj. Energomontaż – Północ Gdynia i Stocznia Remontowa NAUTA, a także stocznia z polskim kapitałem Crist.

Przebudowa platformy jest istotną częścią projektu zagospodarowania złoża B8, którego finansowanie poza komercyjnymi bankami zapewniają również program Inwestycje Polskie.  Realizacja projektu wymagać będzie do 2015 r. nakładów inwestycyjnych rzędu 1,8 mld zł.

Cieszę się, że prace na nowej platformie wykonają polscy inżynierowie. Stocznie z grupy MARS potwierdziły, że mają zaplecze i wysokie kompetencje, które jest niezbędne, aby podjąć się tego zlecenia. W związku z realizacją kontraktu, w spółkach tworzących konsorcjum może powstać kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Współpraca LOTOSU z krajowymi stoczniami jest przykładem biznesowego działania, które tworzy wartość dodaną dla krajowej gospodarki. Dzięki większemu wydobyciu ropy rośnie nasze bezpieczeństwo energetyczne, a polscy specjaliści utrzymują miejsca pracy – mówi Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

Do tej pory platforma „Petrobaltic” była wykorzystywana do wykonywania otworów w poszukiwaniu węglowodorów pod dnem Bałtyku. Teraz jednostka zostanie dostosowana do prac wydobywczych poprzez m.in. demontaż urządzeń i instalacji wiertniczych, montaż urządzeń służących do wydobycia ropy i gazu oraz ich separacji, wymianę nóg, a także rozbudowę pontonu i części hotelowej oraz budowę modułów procesowych.

Przebudowa platformy „Petrobaltic” to kluczowy element realizacji kolejnych inwestycji LOTOSU związanych z wydobyciem węglowodorów na Bałtyku, na których, mam nadzieję, skorzysta polska gospodarka. Z jednej strony to kamień milowy w realizacji programu zagospodarowania złoża B8, dzięki czemu Polska zwiększy wydobycie ropy naftowej – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A. – Z drugiej, ogromna szansa dla polskich stoczni na rozwój kompetencji oraz pozyskanie nowych zamówień w branży offshore.

Spółki EPG i Nauta należą do grupy MARS Shipyards & Offshore. Właścicielem MARS S&O jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Obok spółek obronnych i nowych technologii, stocznie oraz firmy z branży off-shore stanowią ważne aktywa PGZ.

Bardzo się cieszę, że stocznie należące do MARS Shipyards & Offshore zdobyły ten kontrakt, realizując koncepcję bliskiej współpracy spółek z polskim kapitałem. To było wymagające postępowanie, które udowodniło, że spółki Mars S&O posiadają wysokie kompetencje w zakresie budowy i modernizacji skomplikowanych konstrukcji. To dobrze rokuje w kontekście kolejnych cywilnych projektów i planowanej modernizacji marynarki wojennej, w których mam nadzieję, grupa Mars weźmie duży udział – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGZ S.A.
 
Realizacja przebudowy platformy wpisuje się w strategię naszej grupy, której jednym z ważniejszych elementów jest zacieśnianie współpracy i integracja działalności. To właśnie możliwość zaoferowania wspólnego potencjału, doświadczenia i kompetencji wszystkich spółek z grupy MARS decyduje o naszej sile – mówi Piotr Słupski, prezes zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Złoże B8 położone jest w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego w odległości ok. 70 km na północ od Jastarni. Uruchomienie przemysłowej produkcji ze złoża planowane jest na koniec 2015 r.

Grupa kapitałowa Grupy LOTOS S.A. („Grupa”) to pionowo zintegrowany koncern naftowy. Działalność firmy ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Grupa prowadzi działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz przerobu ropy naftowej, a także dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów naftowych. Grupa działa z powodzeniem na rynku hurtowym i detalicznym. Od 9 czerwca 2005 r. akcje Grupy LOTOS S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

PGZ S.A. skonsoliduje docelowo ponad 30 spółek (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii) z rocznymi obrotami rzędu 4,5 mld zł oraz przeszło 16 tysiącami pracowników. W efekcie trwającego procesu konsolidacji powstanie jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata.

MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem zarządzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W jego portfelu znajdują się większościowe udziały akcji 12 spółek niepublicznych, wśród których znajdują się spółki z sektora budowy i remontów statków, produkcji offshore oraz spółki, których głównymi aktywami są nieruchomości. Cztery spółki portfelowe Funduszu – MSR Gryfia, Nauta, Energomontaż-Północ Gdynia i Energop – tworzą grupę MARS Shipyards & Offshore. Jest to zintegrowana rynkowo grupa, oferująca szeroki zakres usług na najwyższym poziomie – od remontów i konwersji statków, przez budowę nowych jednostek – tak cywilnych, jak i wojskowych, aż po budowę konstrukcji stalowych dla sektora offshore, energetyki oraz przemysłu petrochemicznego.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Public Relations PGZ S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. 22 583 87 28, e-mail: media@pgzsa.pl

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, tel. 22 583 84 92, e-mail: press@mstfi.pl

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Grupę LOTOS S.A. („Spółka”), ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, który zostanie sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru („Prospekt”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego będzie stanowił jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.lotos.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

W dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa zakresie Spółka nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych dotyczących rzetelności, prawdziwości, kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii zawartych w materiale, na których rzetelności, prawdziwości, kompletności i prawidłowości nie należy polegać. Informacje, opinie oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym materiale mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi.

Zawarte w materiale stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.