logo

AB LOTOS Geonafta jest jedyną litewską spółką posiadającą mobilne, lądowe urządzenie wiertnicze.

Urządzenie, wykorzystywane podczas prac poszukiwawczych i wydobywczych, wykonuje odwierty o głębokości do 2700 m – dla spółki i dla jej klientów. Może ono być również stosowane do prowadzenia wierceń i zagospodarowywania złóż wody mineralnej i wód geotermalnych. Urządzenie może wiercić otwory pionowe i kierunkowe – w tym częściowo horyzontalne.

W każdym odwiercie produkcyjnym stosuje się techniki wspomagające wydobycie węglowodorów. Rodzaje pomp dobiera się indywidualnie dla każdego otworu według hydrodynamicznych parametrów warstwy zbiornikowej. Zazwyczaj stosowane są pompy żerdziowe, kawitacyjne (śrubowe) lub strumieniowe.

Operacje na odwiertach

AB LOTOS Geonafta wykonuje następujące prace związane z produkcją węglowodorów i z odwiertami dla swoich spółek, a także – w ramach zleceń – dla innych podmiotów:

Interpretacja danych sejsmicznych

Wykonane, uzyskane i przetworzone dane sejsmiczne są interpretowane przez geofizyków firmy. Dane z badań, zarówno 2D i 3D, mogą być interpretowane za pomocą oprogramowania GeoGraphix oraz jego modułów (GeoAtlas, IsoMap, LandNet, Prizm, SeisVision WellBase, XSection). Rezultatem interpretacji jest generowanie (kartowanie) regionalnych i lokalnych map strukturalnych w różnych skalach oraz identyfikowanie potencjalnych obiektów złożowych i struktur tektonicznych. Poza tym, opisywany jest rozkład właściwości zbiornikowych i wskazywane są optymalne lokalizacje odwiertów produkcyjnych, przy użyciu analizy atrybutów sejsmicznych. Profesjonaliści z AB LOTOS Geonafta współpracują z firmą Hampson-Russell w ramach projektów związanych z prognozowaniem rozkładu właściwości zbiornikowych, przy użyciu oprogramowania Strata i Emerge.

Tworzenie modeli pól naftowych

Dla osiągnięcia maksymalnego poziomu sczerpania węglowodorów ważne jest, aby wiarygodnie prognozować przyszłe dane produkcyjne oraz stosować podczas eksploatacji złoża racjonalne tempo produkcji i techniki podtrzymania wydobycia. W tym celu geolodzy i inżynierowie złożowi z AB LOTOS Geonafta za pomocą oprogramowania Geographix i Eclipse-100 tworzą geologiczne modele i symulacje złóż. Przy pomocy tych modeli projektuje się nowe otwory produkcyjne, tworzy scenariusze produkcyjne oraz określa mechanizmy podnoszenia ciśnienia, konieczność wierceń otworów zatłaczających wodę itp. Wyniki takiego modelowania złóż są pomocne przy wyborze metod intensyfikacji dla każdego odwiertu, umożliwiają podniesienie ogólnej wydajności złóż ropy naftowej oraz przeszacowanie ich zasobów geologicznych i wydobywalnych.

AB LOTOS Geonafta posiada również pakiet oprogramowania Baspro „Optima” – służący do monitorowania i analizy danych geologicznych i produkcyjnych. To oprogramowanie pozwala na przechowywanie w jednej bazie danych i analizowanie geologicznych, geofizycznych i produkcyjnych informacji o polach naftowych, pobranych płynach, pozostałych zasobach ropy naftowej i ciśnieniu w odwiercie.

Interpretacja wyników pomiarów sondami zapuszczanymi do otworu

W każdym otworze wykonuje się pomiary sondami zapuszczanymi na kablu. AB LOTOS Geonafta używa oprogramowania Geographix (moduł Prism) do przetwarzania i interpretacji uzyskanych danych. Wyniki służą do korelacji pomiarów pomiędzy poszczególnymi otworami, opracowania przekrojów litologiczno-stratygraficznych, jak również określenia litologii, porowatości i nasycenia płynem złożowym danej sekcji otworu.