logo

Spółka LOTOS Exploration & Production Norge, która zawarła z firmą Centricą Norge umowę w sprawie zakupu pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym otrzymała zgodę organów administracyjnych w Norwegii na finalizację transakcji. Tym samym spełniły się wszystkie warunki zawieszające ww. umowę.

Działalność wydobywcza

Spółka LOTOS Exploration & Production Norge, która zawarła z firmą Centricą Norge umowę w sprawie zakupu pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym otrzymała zgodę organów administracyjnych w Norwegii na finalizację transakcji. Tym samym spełniły się wszystkie warunki zawieszające ww. umowę.

Spółka LOTOS Norge, podmiot zależny firmy LOTOS Petrobaltic, poinformowała 5 listopada br. o zawarciu umowy w sprawie nabycia udziałów w 14 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wydobycie w Norwegii (przypadające na przejęte przez LOTOS udziały) kształtuje się na poziomie ok. 240 tys. toe  rocznie (5 tys. boe/d), z czego 70% stanowi gaz ziemny, a 30% kondensat (lekka ropa naftowa).

Ww. umowa stanowi dla LOTOSU znaczący krok na drodze ku realizacji strategii rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia, oraz radykalnie zmienia sytuację koncernu w zakresie dywersyfikacji aktywów wydobywczych. Celem strategicznym LOTOSU jest osiągnięcie w perspektywie do 2015 r. wielkości wydobycia węglowodorów rzędu 1,2 mln ton rocznie (24 tys. boe/d).

Dodatkowo, w wyniku nabycia udziałów w koncesjach norweskich, zasoby LOTOSU zwiększyły się o 9 mln boe w zakresie zasobów eksploatacyjnych potwierdzonych i prawdopodobnych (2P reserves) oraz o 31 mln boe w zakresie zasobów warunkowych wg najlepszego szacunku (2C contingent resources). Dla porównania, w 2012 r. LOTOS wydobył 265 tys. ton ropy naftowej (ok. 5,4 tys. bbl/d), a jego aktualne potwierdzone rezerwy (2P reserves) ropy naftowej wynoszą 52,5 mln bbl.

W ramach transakcji LOTOS nabył udział na poziomie 5% w złożu Heimdal, które stanowi centrum przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Ponadto transakcja obejmuje 30-procentowy udział w złożu Byggve/Skirne, 20-procentowy udział w złożu Atla oraz udział na poziomie 25,8% w złożu Vale – na wszystkich tych złożach prowadzona jest eksploatacja gazu ziemnego i kondensatu. LOTOS przejmie również następujące udziały w nowo odkrytych złożach: 10-procentowy udział w złożu FriggGammaDelta, 50-procentowy udział w złożu Fulla (włącznie ze statusem operatora) oraz 7,9-procentowy udział w złożu Rind. Zagospodarowanie tych obszarów koncesyjnych jest możliwe do 2020 r. lub później. 

Heimdal to morskie złoże gazowe położone na M. Północnym, 212 kilometrów na północny zachód od Stavanger. Obecnie, ze względu na centralne położenie złoża Heimdal, jego infrastruktura jest wykorzystywana do magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego pochodzącego z pobliskich złóż Atla, Byggve/Skirne oraz Vale. Operatorem koncesji Heimdal jest Statoil Petroleum AS, natomiast jej pozostałymi udziałowcami są Total E&P Norge AS, Petoro AS oraz Centrica Norge.

Początkowo gaz wydobywany ze złoża Heimdal był przesyłany do terminala w Kårstø (Norwegia), a stamtąd do Niemiec. Obecnie surowiec może być również przesyłany do terminala w St. Fergus (Wielka Brytania). Z kolei kondensat pochodzący ze złoża Heimdal jest transportowany rurociągiem na złoże ropy naftowej Brae, zlokalizowane w brytyjskim sektorze M. Północnego.

 

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl