logo

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. zawarły pierwsze porozumienie dotyczące udzielenia finansowania projektu inwestycyjnego z LOTOS Petrobaltic S.A.

Działalność wydobywcza

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. zawarły pierwsze porozumienie dotyczące udzielenia finansowania  projektu inwestycyjnego z LOTOS Petrobaltic S.A.

W poniedziałek, 7 października Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) oraz LOTOS Petrobaltic S.A. (LPB) podpisały porozumienie dotyczące finansowania projektu inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim. Koncesję na eksploatację złoża posiada LPB, a inwestycja ma być realizowana poprzez spółkę specjalnego przeznaczenia.

„Inwestycja w projekt zagospodarowania złoża B8 jest inwestycją o przeciętnej ekspozycji na ryzyko, ponieważ PIR inwestuje tylko w projekty o niskim lub średnim ryzyku, jakie zazwyczaj mieszczą się w zakresie działalności funduszy infrastrukturalnych lub private equity. Projekty wysokiego ryzyka, typowe dla venture capital, są wykluczone” – podkreśla Mariusz Grendowicz, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Dotychczasowe prace nad rozwojem projektu B8 były finansowane ze środków własnych LOTOSU. Podpisane porozumienie przewiduje, że na dalsze potrzeby realizacji prac powołana zostanie w pełni zależna od LPB spółka celowa. Spółka ta zrealizuje pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmują miedzy innymi przebudowę posiadanej przez LPB platformy wiertniczej na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie ostatnich przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertów zatłaczających.

„Uruchomienie komercyjnej produkcji ze złoża B8 planujemy na koniec 2015 r. Jego potencjał wydobywczy szacujemy na 3,5 mln ton ropy naftowej. Rocznie z tego złoża LOTOS Petrobaltic zakłada pozyskiwanie około 220 tysięcy ton ropy naftowej” – podkreśla Zbigniew Paszkowicz, prezes LOTOS Petrobaltic S.A. i wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy LOTOS S.A.

„Nasze zaangażowanie w projekt eksploatacji złoża B8 na Morzu Bałtyckim wpisuje się całkowicie w założenia działalności spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Cieszę się, że pierwszy projekt PIR przyczyni się także do zwiększenia dywersyfikacji dostępu Polski do źródeł energii” – mówi Mariusz Grendowicz, prezes PIR.

Po podpisaniu finalnych umów projekt będzie współfinansowany przez podmioty zewnętrzne, w tym PIR oraz banki komercyjne.

„Segment poszukiwań i wydobycia jest priorytetem strategii LOTOSU do 2015 roku. W ramach realizacji programu „Efektywność i Rozwój 2013-15” głównym obszarem działań spółki LOTOS Petrobaltic jest Morze Bałtyckie. Bazując na dostępnych szacunkach geologicznych potencjalne zasoby koncesji spółki na tym akwenie wynoszą blisko 30 mln ton ropy naftowej. Ich optymalne wykorzystanie pozwoli nam wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Cieszymy się i doceniamy fakt, że pomogą nam w tym Polskie Inwestycje Rozwojowe” – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) powstała w ramach Programu Inwestycje Polskie. Celem Programu Inwestycje Polskie jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych na terytorium Polski. Misją PIR jest przyczynianie się do wzrostu PKB oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Spółka PIR S.A. została zarejestrowana w dniu 19 czerwca 2013 roku.

PIR S.A. pełni rolę inwestora kapitałowego i dostawcy finansowania typu mezzanine w projektach infrastrukturalnych. PIR S.A. koncentruje się na priorytetach rozwojowych Polski, zawartych w oficjalnych dokumentach, opisujących strategie gospodarcze i rozwojowe przyjmowanych przez Radę Ministrów. Inwestycje prowadzone przez PIR S.A. są zgodne z zasadami określonymi w „Polityce Inwestycyjnej” spółki. Ocena analizowanych projektów ma charakter komercyjny i przebiega w ramach wieloetapowego procesu. Działalność PIR S.A. jest komplementarna w stosunku do oferty komercyjnego sektora finansowego. W ramach Programu Inwestycje Polskie mogą być finansowane jedynie projekty rentowne dla PIR S.A. PIR S.A. działa na zasadach rynkowych, jako uczestnik uzupełniający ofertę dłużną dostępną na rynku.

W swojej działalności PIR S.A. promuje najlepsze praktyki biznesowe i stanowi centrum kompetencji
w zakresie infrastrukturalnych inwestycji kapitałowych oraz finansowania projektowego. PIR S.A. promuje również najwyższe standardy etyczne właściwe dla działalności inwestycyjnej.

Kontakt:
Bridge Sp. z o.o.
Magdalena Wróbel
m.wrobel@bridge.pl
Tel
. +48 22 565 48 86
Kom. +48 662 003 559

LOTOS Petrobaltic S.A. dysponuje aktualnie na Bałtyku 4 koncesjami wydobywczymi i 9 poszukiwawczych. W ub.r. spod dna Bałtyku spółka wydobyła blisko 190 tys. ton ropy naftowej i blisko 21 mln Nm3 gazu ziemnego. Obecnie eksploatowane złoże B3 może służyć do 2026 r., a dzięki uruchomieniu produkcji z platformy bezzałogowej PG-1 wydobycie z tego złoża ma utrzymywać się w tym okresie na stabilnym poziomie powyżej 100 tys. ton rocznie.

Równolegle LPB prowadzi we współpracy ze spółką CalEnergy Resources Poland prace nad oceną opłacalności zagospodarowania i uruchomienia produkcji z bałtyckich złóż gazowych B4 i B6. Po potwierdzeniu opłacalności komercyjne uruchomienie produkcji przewidywane jest na lata 2016/17. Łączny poziom produkcji z obu złóż szacowany jest na poziomie 250 mln Nm3.

Dodatkowo, w ramach współpracy z PGNiG realizowany jest proces zagospodarowania koncesji lądowych „Kamień Pomorski” i „Górowo Iławieckie”.

Kontakt:
Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A.,
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl.