logo

9 kwietnia 2013 r. CalEnergy przystąpił jako komandytariusz do spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, utworzonej wcześniej przez LOTOS Petrobaltic w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z CalEnergy w dniu 30 października, dotyczącej współpracy przy zagospodarowaniu złóż gazowych B4 i B6 na Bałtyku. Zasoby wydobywalne złóż B4 i B6 szacuje się na 4 mld m3 gazu.

Działalność wydobywcza

9 kwietnia 2013 r. CalEnergy przystąpił jako komandytariusz do spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, utworzonej wcześniej przez LOTOS Petrobaltic w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z CalEnergy w dniu 30 października, dotyczącej współpracy przy zagospodarowaniu złóż gazowych B4 i B6 na Bałtyku. Zasoby wydobywalne złóż B4 i B6 szacuje się na 4 mld m3 gazu.

Przystąpienie do spółki oznacza zakończenie okresu przygotowań do wspólnej realizacji działań na obu złożach i uruchomienie zaangażowania finansowego CalEnergy w realizację projektu. W trakcie przygotowań spełniono szereg warunków zawieszających, w tym przeniesienie koncesji do spółki Baltic Gas. Silna wola współpracy pomiędzy partnerami zaowocowała zamknięciem transakcji pomimo niesprzyjającego i zmieniającego się otoczenia regulacyjnego.

Rozpoczynamy nowy etap współpracy – podkreśla Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes zarządu Grupy LOTOS ds. poszukiwań i wydobycia, prezes LOTOS Petrobaltic S.A. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z jej dotychczasowego przebiegu, bardzo wysoko cenimy kompetencje i doświadczenie naszego partnera. Jestem przekonany, że w przyszłości będziemy z równie wielką determinacją prowadzić prace związane z zagospodarowaniem złóż B4 i B6 oraz ich eksploatacją.

Bardzo cieszy mnie zawarcie tej transakcji oraz możliwość ścisłej współpracy z Grupą LOTOS w celu wykorzystania pełnego potencjału posiadanych aktywów. – powiedział Peter Youngs, Dyrektor Zarządzający grupy CalEnergy Resources – Należy jednak zauważyć, że powodzenie przedsięwzięcia jest nadal w dużej mierze uzależnione od szybkiej stabilizacji sytuacji w zakresie otoczenia podatkowego, prawnego i regulacyjnego w Polsce celu zapewnienia rozwiązań racjonalnych i spójnych z uregulowaniami obowiązującymi na konkurencyjnych rynkach międzynarodowych.

W ramach programu prac przygotowawczych, na 2013 r. zaplanowano pozyskanie danych sejsmicznych oraz wybór koncepcji zagospodarowania złóż, natomiast inżynieryjna dokumentacja projektowa (tzw. FEED, front end engineering design) przygotowana zostanie w 2014 r. Po zakończeniu tego etapu partnerzy będą mogli podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną (FID) w sprawie zagospodarowania złóż gazu. Ponadto omawiane przedsięwzięcie pozwoli LOTOS Petrobaltic na realizację prac poszukiwawczych i zagospodarowanie innych zasobów, które potencjalnie mogą zostać połączone ze złożami B4 i B6.

Zgodnie z warunkami Umowy Inwestycyjnej, CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. sfinansuje udział zarówno CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o., jak i LOTOS Petrobaltic w kosztach pozyskania danych sejsmicznych, wyboru koncepcji zagospodarowania złoża oraz opracowania dokumentacji FEED.

Właścicielem CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. jest MidAmerican Energy Holdings Company, konsolidowana spółka zależna holdingu Berkshire Hathaway Inc.

LOTOS Petrobaltic S.A. należy do Grupy LOTOS i realizuje jej strategiczne cele w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Spółka operuje na polskim obszarze morskim obejmującym ok. 29 tys. km2. Koncesje LOTOS Petrobaltic na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin obejmują 7 obszarów o łącznej powierzchni ponad 7 100 km2, położonych we wschodniej części obszaru morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. LOTOS Petrobaltic ma też koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż B3, B4, B6 i B8. Aktualnie eksploatowane jest złoże ropy naftowej B3, a na złożu B8 prowadzone są przygotowania do eksploatacji. LOTOS Petrobaltic stworzył własną grupę kapitałową, zrzeszającą kilkanaście spółek zależnych. LOTOS Exploration & Production Norge AS ma zapewnić spółce i Grupie LOTOS dostęp do ropy naftowej znajdującej się pod norweskim szelfem Morza Północnego i Morza Norweskiego. AB LOTOS Geonafta działa w litewskim sektorze naftowym. Energobaltic Sp. z o.o. zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego. Pozostałe spółki należące do grupy prowadzą działalność w obszarze transportu morskiego.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. (+48) 58 308 87 31, (+48) 58 308 83 88, (+48) 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o., Al. Wilanowska 206 m. 19, 02-765 Warszawa, tel. (+48) 22 853 0176