logo

Talisman Energy (operator złoża Yme) i SBM Offshore (właściciel platformy wydobywczej) ogłosiły 12 marca br. informację o zawarciu porozumienia w sprawie usunięcia wadliwej platformy ze złoża Yme.

Działalność wydobywcza

Talisman Energy (operator złoża Yme) i SBM Offshore (właściciel platformy wydobywczej) ogłosiły 12 marca br. informację o zawarciu porozumienia w sprawie usunięcia wadliwej platformy ze złoża Yme. Dla spółki LOTOS E&P Norge, która jest inicjatorem i jedną z głównych sił napędowych tego porozumienia, a jednocześnie 20-procentowym udziałowcem koncesji, oznacza to zakończenie negocjacji i oczekiwany od dłuższego czasu powrót do działań technicznych, docelowo związanych z uruchomieniem produkcji lub sprzedaży udziałów, co stanowi właściwy krok w kierunku odzyskania wszystkich zainwestowanych w ten projekt środków. Część nakładów zostanie odzyskana w wyniku wykorzystania obowiązującej na szelfie norweskim tarczy podatkowej.

Zgodnie z zapisami porozumienia SBM Offshore, zapłacił członkom konsorcjum kwotę 470 mln USD. Talisman Energy działając w imieniu udziałowców koncesji, zobowiązał się do wykonania niezbędnych prac przygotowawczych na platformie i usunięcia jej ze złoża. Z kolei do SBM Offshore będzie należało przetransportowanie platformy do portu oraz jej utylizacja. Jednocześnie udziałowcy konsorcjum przejmą prawo własności do elementów podwodnej infrastruktury na złożu Yme, dostarczonej przez SBM Offshore (zbiornik, keson, etc.). Każda ze stron poniesie koszty uzgodnionego porozumieniem zakresu realizowanych prac.

Porozumienie zostało zawarte za zgodą wszystkich udziałowców koncesji Yme, w tym LOTOS E&P Norge. Łączne udokumentowane zasoby ropy naftowej przypadające w udziale spółce LOTOS E&P Norge wynoszą 12,95 mln baryłek. Według średniorocznych cen z 2012 roku stanowi to wartość ok. 1,45 mld USD, czyli ok. 4,6 mld złotych. LOTOS, m.in. dzięki zawartemu porozumieniu, odzyska możliwość alternatywnego zagospodarowania złoża lub rynkowej sprzedaży swoich udziałów w koncesji Yme.

Negocjacje między stronami zostały rozpoczęte w czerwcu 2012 w Gdańsku z inicjatywy Grupy LOTOS. Osiągnięcie porozumienia było możliwe dzięki poprawnej współpracy i zaangażowaniu wszystkich partnerów licencji, dzięki działaniom inicjowanym przez menedżerów Grupy LOTOS odpowiedzialnych za realizację projektu oraz doradców prawnych i finansowych spółki.

W zakresie dalszej ekspansji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym LOTOS planuje w tym roku zakup udziałów w koncesjach wydobywczych, co pozwoli m.in. uruchomić tzw. tarczę podatkową i uzyskać zwrot pozostałej części kapitału zainwestowanego w Yme.

LOTOS to drugi największy producent węglowodorów w Polsce i jedyna krajowa firma, która wydobywa ropę naftową i gaz ziemny na Morzu Bałtyckim. Koncern oprócz Polski działa również w Norwegii i na Litwie, gdzie poprzez spółkę LOTOS Geonafta, jest największym producentem ropy naftowej w tym kraju. Łączne zasoby ropy naftowej dla koncesji, którymi zarządza LOTOS, wynoszą ponad 51 mln baryłek.

Rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia jest priorytetem strategii LOTOSU. Dzięki realizacji tego celu spółka wzmocni swoją pozycję rynkową, zwiększy wartość dla akcjonariuszy oraz umocni bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Przy realizacji krajowych projektów poszukiwawczo-wydobywczych LOTOS współpracuje m.in. z PGNiG i CalEnergy.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, e-mail: media@grupalotos.pl.